Categories
Wales digital resources

Go for it! Ewch amdani!

In April we ran an online session on creating and using Welsh medium and bilingual resources. Guest contributors included the Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Dr Lowri Morgans, Joanna Evans, Mary Richards and Enfys Owen), Welsh Government (Gareth Morlais) and Sgiliaith (Helen Humphreys). Thankyou to Lowri for this guest blog post, Welsh first, followed by English translation and further resources.

Ble i ddechrau?

‘Gwnewch y pethau bychain’

‘Dydw i ddim yn siarad Cymraeg a dydw i ddim yn gwybod ble i ddechrau’

‘Dydw i ddim yn hyderus yn siarad Cymraeg’

‘Dydw i ddim yn dysgu unrhyw ddysgwyr Cymraeg eu hiaith’

‘Alla i ddim dod o hyd i unrhyw adnoddau Cymraeg’.

Dyma rai o’r rhwystrau i greu a defnyddio adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Yr awgrym cyntaf yw ‘Gwnewch y Pethau Bychain’. Beth bynnag yw eich sgiliau Cymraeg (ac rwy’n siŵr eich bod yn gwybod mwy nag yr ydych chi’n ei feddwl), rhowch gynnig arni – dechreuwch drwy ddefnyddio cyfarchion ac adborth Cymraeg syml gyda’ch dysgwyr a’ch prentisiaid. Mae Sgiliaith wedi creu casgliad o bosteri dwyieithog i’ch helpu.

Edrychwch ar Y Porth sy’n gartref i adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y sectorau AU, AB a DSW. Yma fe welwch ystod o adnoddau dwyieithog y gallwch eu defnyddio i gefnogi eich addysgu. Byddwch hefyd yn gweld enghreifftiau o adnoddau y gall myfyrwyr eu defnyddio eu hunain hefyd. Ers dechrau gweithio gyda’r sector ôl-16 yn 2019, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi comisiynu, creu a chasglu nifer o adnoddau gwahanol ar gyfer y sector. Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Consortiwm Dysgu Cyfunol ar fwy na 75 o adnoddau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus (teipiwch ‘BLC; i mewn i chwiliad allweddair y Porth i ddod o hyd i’r rhain). Rydym wedi gweithio gydag ymarferwyr i greu adnoddau digidol gan ddefnyddio ymarferoldeb Rhestri Chwarae Hwb ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i greu templedi dwyieithog newydd. Dyma enghraifft o gyflwyniad sydd wedi’i greu gan Rhestri Chwarae Hwb a gallwch symud yn hawdd rhwng fersiwn Gymraeg a Saesneg o’r adnodd.

Creu adnoddau dwyieithog

Mae sawl ffordd o greu adnoddau dwyieithog. Ystyriwch eich sgiliau Cymraeg eich hun, man cychwyn da fyddai tynnu sylw at rai geiriau allweddol fel rhan o’ch cyflwyniad fel y gwelir isod:

Example of a PowerPoint slide with Welsh terms and their translations highlighted

Mae dysgwyr a phrentisiaid yn ffynnon o wybodaeth eu hunain, ceisiwch ofyn iddynt gyfrannu yn y Gymraeg a’r Saesneg a gofynnwch iddynt egluro’r hyn maen nhw wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg:

Cymorth a chefnogaeth

Rhowch gynnig arni!

Ers dechrau’r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod gwiriwr a geiriadur sillafu Cymraeg Cysgliad ar gael i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio’n rhad ac am ddim. Bydd hyn yn eich helpu i gyfieithu geiriau allweddol.

Rwyf wedi crybwyll Y Porth lle gallwch gael gafael ar adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, ond beth am greu eich adnoddau dwyieithog eich hun? ‘Rhowch gynnig arni’ – mae help a chefnogaeth ar gael. P’un a oes gennych chi sgiliau Cymraeg cyfyngedig neu’n hyderus yn defnyddio eich Cymraeg ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, mae help wrth law. Mae Sgiliaith yn cyflwyno amrywiaeth o weithdai a rhaglen fentora i gefnogi ymarferwyr i gyflwyno dwyieithrwydd i’w hymarfer a chreu adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae llawer mwy o wefannau ac offer a rannwyd yn ystod y sesiwn y gallwch ddod o hyd iddynt isod.

 

Gair o gyngor

Ewch amdani!

Plymiwch i mewn a chymryd y naid! ‘Ewch Amdani!’ Dyma fy nghyngor olaf – rhowch gynnig arni gyda’ch dysgwyr a’ch prentisiaid, rwy’n siŵr y byddant yn gefnogol.

Gallwch sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf gyda dwyieithrwydd a’r sector ôl-16 a thanysgrifio i’n cylchlythyr.

 

Recordiad Gweminar

Recordiad Gweminar o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru a Sgiliaith yn arwain sesiwn ar greu a defnyddio adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Wedi’i anelu at y sectorau Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW), Dysgu sy’n canolbwyntio ar Oedolion (DCO) ac Addysg Bellach (AB) yng Nghymru.

Trawsgrifiad (Cymraeg)

Dolenni

Where to start?

Gwnewch y pethau bychain – Do the little things

‘I don’t speak Welsh and I don’t know where to start.’

‘I’m not confident speaking Welsh.’

‘I don’t teach any Welsh speaking learners.’

‘I can’t find any Welsh resources’.

These are just some of the barriers to creating and using Welsh-medium and bilingual resources. The first tip is ‘Gwnewch y pethau bychain’ which means ‘Do the little things’. Whatever your Welsh language skills (and I bet you know more than you think), give it a go – start by using simple Welsh greetings and feedback with your learners and apprentices. Sgiliaith have created a collection of bilingual posters to help you.

Have a look at Y Porth which is the home of Welsh-medium and bilingual resources for the HE, FE and WBL sectors. Here you will find a range of bilingual resources you can use to support your teaching. You will also find examples of resources that students can also use themselves. Since beginning to work with the post-16 sector in 2019, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol has commissioned, created and collected a number of different resources for the sector. Recently, we have been working with the Blended Learning Consortium on more than 75 resources within Health and Social Care and Childcare and Public Services (type ‘BLC’ into the Porth’s keyword search to find these). We have worked with practitioners to create digital resources using the Hwb Playlists functionality and are currently working with Welsh Government to create new bilingual templates. Here is an example of a presentation that has been created by Hwb Playlists and you can easily toggle between the Welsh and English language version of the resource.

 

Creating bilingual resources

There are many ways to create bilingual resources. Consider your own Welsh language skills. A good starting point would be to highlight some key words as part of your presentation as seen below:

A slide with Welsh key words and English translations highlighted

Learners and apprentices are a fountain of knowledge themselves. Try asking them to contribute in Welsh and English and ask them to explain what they have written in Welsh:

 

Help and support

Rhowch gynnig arni ! –  Give it a go!

Since the beginning of the pandemic, the Welsh Government has ensured that Cysgliad, the Welsh language spell checker and dictionary, is available to download and use for free. This will help you to translate key words.

I previously mentioned Y Porth where you can access Welsh medium and bilingual resources, but what about creating your own bilingual resources? ‘Rhowch gynnig arni’ – give it a go – help and support is available. Whether you have limited Welsh language skills or are confident using your Welsh but don’t know where to start, help is at hand. Sgiliaith deliver a range of workshops and a mentoring programme to support practitioners with introducing bilingualism into their practice and creating Welsh medium and bilingual resources.

There are many more websites and tools that were shared during the session which you can find in this Google doc.

 

A word of advice

‘Ewch Amdani! – Go for it!’

Dive in and take the plunge! ‘Ewch Amdani’ – Go for it! This is my last piece of advice – try it out with your learners and apprentices, I’m sure they’ll be supportive.

Keep up to date with the latest developments with bilingualism and the post-16 sector and sign up to our newsletter.

 

Webinar recording

Webinar recording of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Welsh Government and Sgiliaith leading a session on 27 April in Zoom, on creating and using Welsh medium and bilingual resources for the Work Based Learning (WBL), Adult Community Learning (ACL) and Further Education (FE) sectors in Wales.

Links

Diolch yn fawr/thankyou to Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Sgiliaith for providing the following complementary English-language resources to accompany the Welsh-language Zoom recording.

Script (Coleg Cymraeg Cenedlaethol – in English)

Lowri Morgans introduction – recording and transcript

Joanna Evans and Mary Richards (CCC) – recording and transcript

Lowri Morgans conclusion – recording and transcript

Helen Humphreys (Sgiliaith) – recording and transcript

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *